#tòa án

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 537/2023/QĐ-PQTT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Link Quyết định: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1266963t1cvn/chi-tiet-ban-an?fbclid=IwAR2vGgvzAdaIe9XKPFap6q53ginhciuNNMVPYZ8wSe-RKoE72uc7ift3FwI Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 537/2023/QĐ-PQTT ngày 19/04/2023 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc huỷ Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 66/22 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng […]

PHÂN TÍCH VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2023/KN-KDTM  CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Tóm tắt: Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài luôn là một chủ đề được quan tâm bởi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc với doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết này đưa […]

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2005/XQĐTT-ST CỦA TÒA ÁN VỀ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 02/2005/XQĐTT-ST ngày 11/05/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài, liên quan đến thẩm quyền ký thỏa thuận trọng tài. Do việc công bố công khai […]