Miễn Trừ Trách Nhiệm

Nội dung của website này được Asia Legal chuẩn bị chỉ cho mục đích cung cấp thông tin và không phải là ý kiến tư vấn pháp lý. Theo đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên những thông tin tại website này, vui lòng tham khảo ý kiến ​​của luật sư có chuyên môn phù hợp.

Nội dung website này không cấu thành một đề nghị sử dụng dịch vụ pháp lý hay thiết lập mối quan hệ luật sư – khách hàng. Trong mọi trường hợp, Asia Legal không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng website này.