Một số điểm mới Thông tư 08/2023/TT-NHNN về khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Tóm tắt: Trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-NHNN ra đời thì Thông tư 12/2014/TT-NHNN chưa có quy định cụ thể điều kiện vay khoản vay ngắn, trung, dài hạn hay quy định cụ thể về mục đích của từng khoản vay này. Tuy nhiên, Thông tư mới này đã có quy định hướng dẫn, làm rõ các nội dung này để bên đi vay có cơ sở thực hiện.

Từ khóa: #khoan_vay_nuoc_ngoai #thong_tu_08 #khoan_vay_ngan_han #khoan_vay_trung_dai_han #diem_moi #thong_tu_12 #dong_tien_vay_nuoc_ngoai #nhap_khau_hang_hoa_tra_cham

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08/2023/TT-NHNN (“Thông tư 08”) quy định về điều kiện vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh, Thông tư 08 sẽ có hiệu lực và thay thế Thông tư 12/2014/TT-NHNN (“Thông tư 12”) từ ngày 15/8/2023.

Dưới đây sẽ là những nội dung mới so với nội dung của Thông tư 12 đã quy định trước đó:

1. Đồng tiền vay nước ngoài là đồng Việt Nam

Thông tư 12 cũ quy định chỉ có hai trường hợp cho phép bên đi vay được vay bằng đồng Việt Nam đó là:

  • Bên đi vay là tổ chức tài chính vi mô;

  • Bên đi vay là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vay từ nguồn lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam của bên cho vay là nhà đầu tư nước ngoài góp vốn tại bên đi vay;

Thông tư 08 đã bổ sung thêm một trường hợp là bên đi vay rút vốn, trả nợ bằng đồng ngoại tệ và nghĩa vụ nợ của khoản vay được xác định bằng đồng Việt Nam.

2. Cụ thể hoá mục đích khoản vay của bên đi vay không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Với mục đích vay ngắn hạn nước ngoài: bên đi vay chỉ được sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài để cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài và thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền (không bao gồm các khoản nợ gốc của khoản vay trong nước) của bên đi vay.

Với mục đích vay trung, dài hạn nước ngoài: Bên đi vay chỉ được vay trung, dài hạn nước ngoài để phục vụ các mục đích sau: (i) Thực hiện dự án đầu tư của bên đi vay; (ii) Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của bên đi vay; (iii) Cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay.

Cơ quan nhà nước xem xét việc sử dụng vốn vay của bên đi vay phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, phạm vi hoạt động giấy phép hoạt động, giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư,…

3. Giới hạn khoản vay nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều 18 Thông tư 08 thì đã cụ thể hoá các điều kiện vay nước ngoài cho các mục đích khác nhau.

Trường hợp 1: Vay nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện 1: Số dư nợ gốc của các khoản vay trung, dài hạn trong nước và nước ngoài của bên đi vay phục vụ cho dự án đầu tư tối đa không vượt quá giới hạn vay vốn của dự án đầu tư.

Điều kiện 2: Giới hạn vay vốn của dự án đầu tư nêu tại điều kiện 1 trên là phần chênh lệch giữa tổng vốn đầu tư của dự án đầu tư và vốn góp của nhà đầu tư ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trường hợp 2: Vay nước ngoài để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, dự án khác của bên đi vay

Đối với trường hợp này số dư nợ vay trung, dài hạn trong nước và nước ngoài của bên đi vay phục vụ cho mục đích này không vượt quá tổng nhu cầu vốn vay tại Phương án sử dụng vốn vay nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp 3: Vay nước ngoài để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ nước ngoài của bên đi vay

Điều kiện 1: Số tiền vay nước ngoài phục vụ mục đích này tối đa không vượt quá tổng giá trị dư nợ gốc, số tiền lãi, phí chưa thanh toán của khoản nợ nước ngoài hiện hữu và phí của khoản vay mới được xác định tại thời điểm cơ cấu;

Điều kiện 2: Trường hợp khoản vay nước ngoài mới là khoản vay trung, dài hạn, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày rút vốn khoản vay mới, bên đi vay phải thực hiện việc trả nợ khoản vay nước ngoài hiện hữu để sau thời gian 05 ngày làm việc nêu trên, bên đi vay đảm bảo các giới hạn vay vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Thông tư 08 như đã phân tích ở trên.

4. Khoản vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hoá trả chậm không chịu sự điều chỉnh của Thông tư 08

Bên đi vay nước ngoài dưới hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không phải tuân thủ các điều kiện vay nước ngoài quy định tại Thông tư 08 này và phải chịu trách nhiệm tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối, luật thương mại, quản lý ngoại thương và các quy định khác có liên quan.

Please subscribe to receive our weekly legal updates and newsletters
Subscription Form

You May Also Like