#vay

Một số điểm mới Thông tư 08/2023/TT-NHNN về khoản vay nước ngoài không được Chính phủ bảo lãnh

Tóm tắt: Trước thời điểm Thông tư 08/2023/TT-NHNN ra đời thì Thông tư 12/2014/TT-NHNN chưa có quy định cụ thể điều kiện vay khoản vay ngắn, trung, dài hạn hay quy định cụ thể về mục đích của từng khoản vay này. Tuy nhiên, Thông tư mới này đã có quy định hướng dẫn, làm […]