#hủy_phán_quyết

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 537/2023/QĐ-PQTT CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Link Quyết định: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1266963t1cvn/chi-tiet-ban-an?fbclid=IwAR2vGgvzAdaIe9XKPFap6q53ginhciuNNMVPYZ8wSe-RKoE72uc7ift3FwI Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 537/2023/QĐ-PQTT ngày 19/04/2023 của Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc huỷ Phán quyết trọng tài vụ tranh chấp số 66/22 HCM của Hội đồng Trọng tài thuộc Trung tâm Trọng […]

TÓM TẮT QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2005/XQĐTT-ST CỦA TÒA ÁN VỀ VIỆC XÉT ĐƠN YÊU CẦU HỦY QUYẾT ĐỊNH TRỌNG TÀI

Tóm tắt: Bài viết dưới đây tóm tắt những nội dung chính của Quyết định số 02/2005/XQĐTT-ST ngày 11/05/2005 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về việc xét đơn yêu cầu hủy quyết định trọng tài, liên quan đến thẩm quyền ký thỏa thuận trọng tài. Do việc công bố công khai […]