#phan_quyet

PHÂN TÍCH VỀ THỦ TỤC TỐ TỤNG ĐỐI VỚI QUYẾT ĐỊNH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 03/2023/KN-KDTM  CỦA CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VỀ VIỆC CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH TẠI VIỆT NAM PHÁN QUYẾT CỦA TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Tóm tắt: Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài luôn là một chủ đề được quan tâm bởi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam hoặc với doanh nghiệp Việt Nam. Bài viết này đưa […]