#nhanlucnganhluat

ASIA LEGAL VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI HỢP TÁC ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Ngày 28 tháng 09 năm 2023, Asia Legal và Trường Đại học Thương mại (TMU) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác chiến lược giữa hai bên nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  ngành luật kinh doanh thương mại tại Việt Nam. TMU […]