#nền_tảng_số

Tác động của Luật Giao dịch Điện tử 2023 tới hoạt động kinh doanh của các công ty trong lĩnh vực công nghệ thông tin  

Trích yếu: Luật Giao dịch Điện tử 2023 được thông qua ngày 22/5/2023 với nhiều quy định mới nhằm xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, hoàn thiện cho hoạt động giao dịch điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Những quy định mới này cũng làm phát sinh nhu cầu về […]