#đề_cương

DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG LUẬT TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI (HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI)

Sau 12 năm thi hành Luật Trọng tài thương mại 2010, Việt Nam hiện nay đã có 42 Trung tâm trọng tài thương mại, 01 văn phòng đại diện của Ủy ban trọng tài thương mại Hàn Quốc, khoảng 700 trọng tài viên, trong đó có một số trọng tài viên là người nước ngoài. […]