#chính_sách

Chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi đầu tư cho nhà đầu tư. Căn cứ vào các tính chất của dự án như ngành nghề, địa điểm thực hiện, mục tiêu và quy mô vốn, dự án sẽ được hưởng các hình thức ưu đãi […]