#tham_dinh

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN THEO THÔNG TƯ SỐ 09/2023/TT-NHNN HƯỚNG DẪN LUẬT PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Tóm tắt: Các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo Thông tư hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền và tác động của Thông tư này với một số tổ chức tài chính, tổ chức phi tài chính Từ khóa: #luat_phong_chong_rua_tien #diem_moi #bien_phap #tuan_thu #cong_ty_luat #bao_cao #khach_hang Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước […]